Dr. Martin Luther BIBLE
© DrMartinLuther.info by John Biermanski, Germany 2024 - DATENSCHUTZERKLÄRUNG - IMPRESSUM - old webside: www.sabbat.biz

Bible, 1st edition

The Sacred Scriptures

The Sacred Scriptures - Volume I

Scope: PDF 828 pages, ePUB 1120 pages Language: English Published: 1st edition July 2015 Publisher: Ebozon Publishing ISBN 978-3-95963-193-8 (PDF) ISBN 978-3-95963-191-4 (ePUB) ISBN 978-3-95963-192-1 (Mobipocket) eBook format:         PDF           ePUB           Mobipocket Artikel-Nr.: 1955 € 4.99  

The Sacred Scriptures - Volume II

(Part 1/2)

Scope: PDF 746 pages, ePUB 944 pages Language: English Published: 1st edition December 2016 Publisher: Ebozon Publishing ISBN 978-3-95963-341-3 (PDF) ISBN 978-3-95963-339-0 (ePUB) ISBN 978-3-95963-340-6 (Mobipocket) eBook format:         PDF           ePUB           Mobipocket Artikel-Nr.: 2077 € 4.99  

The Sacred Scriptures - Volume III

Scope: PDF 738 pages, ePUB 1182 pages Language: English Published: 1st edition October 2015 Publisher: Ebozon Publishing ISBN 978-3-95963-104-4 (PDF) ISBN 978-3-95963-102-0 (ePUB) ISBN 978-3-95963-103-7 (Mobipocket) eBook format:         PDF           ePUB           Mobipocket Artikel-Nr.: 1964 € 4.99  

Dr. Martin Luther

“It is a horrible thing to behold the man who styles himself Christ’s vicegerent, displaying a magnificence that no emperor can equal. Is this being like the poor Jesus, or the humble Peter? He is, say they, the lord of the world! But Christ, whose vicar he boasts of being, has said, ‘My kingdom is not of this world.’ Can the dominions of a vicar extend beyond those of his superior?” (D’Aubigne, book 6, chap. 3). € 0.00  

Dr. Martin Luther

“Sobrang nakakatakot na bagay ang tumingin sa taong nagpapapanggap ng kanyang sarili na kinatawan siya ni Kristo, at ipinapakita ang kanyang kadakilaan na kahit emperador ay di kayang pantayan. Ganito ba ang isang Hesus na mahirap o ang isang mapagpakumbaba na Pedro? Siya raw, sabi nila, ang panginoon ng sanlibutan. Pero si Kristo, na sinasabi niya, na siya ang kumatawan, ay nagsasabing, ’Ang aking kaharian ay hindi sa mundong ito.’ Ang sinasakupan ba ng isang halili, ay mas malawak pa ba kaysa nakakataas sa kanya?” (D’Aubigne, book 6, chapter 3). € 0.00  
ebozon ebozon ebozon ebozon ebozon ebozon download download

Unmasking the Trinity god of Babylon - Nader Mansour (WI)

The Bible says: It is one sole God, only the Father, YAHWEH, which you shall

worship, the Father alone! and one Master: Yahshua the Messiah, the Son, which

you shall give homage! Not more! (Revelation 19:10) - nocookie

download download
Dr. Martin Luther BIBLE

Bible, 1st edition

The Sacred Scriptures

The Sacred Scriptures - Volume I

Scope: PDF 828 pages, ePUB 1120 pages Language: English Published: 1st edition July 2015 Publisher: Ebozon Publishing ISBN 978-3-95963-193-8 (PDF) ISBN 978-3-95963-191-4 (ePUB) ISBN 978-3-95963-192-1 (Mobipocket) eBook format:         PDF           ePUB           Mobipocket Artikel-Nr.: 1955 € 4.99  

The Sacred Scriptures - Volume II

(Part 1/2)

Scope: PDF 746 pages, ePUB 944 pages Language: English Published: 1st edition December 2016 Publisher: Ebozon Publishing ISBN 978-3-95963-341-3 (PDF) ISBN 978-3-95963-339-0 (ePUB) ISBN 978-3-95963-340-6 (Mobipocket) eBook format:         PDF           ePUB           Mobipocket Artikel-Nr.: 2077 € 4.99  

The Sacred Scriptures - Volume III

Scope: PDF 738 pages, ePUB 1182 pages Language: English Published: 1st edition October 2015 Publisher: Ebozon Publishing ISBN 978-3-95963-104-4 (PDF) ISBN 978-3-95963-102-0 (ePUB) ISBN 978-3-95963-103-7 (Mobipocket) eBook format:         PDF           ePUB           Mobipocket Artikel-Nr.: 1964 € 4.99  
ebozon ebozon ebozon ebozon ebozon ebozon

Dr. Martin Luther

“It is a horrible thing to behold the man who styles himself Christ’s vicegerent, displaying a magnificence that no emperor can equal. Is this being like the poor Jesus, or the humble Peter? He is, say they, the lord of the world! But Christ, whose vicar he boasts of being, has said, ‘My kingdom is not of this world.’ Can the dominions of a vicar extend beyond those of his superior?” (D’Aubigne, book 6, chap. 3). € 0.00  
download download

Dr. Martin Luther

“Sobrang nakakatakot na bagay ang tumingin sa taong nagpapapanggap ng kanyang sarili na kinatawan siya ni Kristo, at ipinapakita ang kanyang kadakilaan na kahit emperador ay di kayang pantayan. Ganito ba ang isang Hesus na mahirap o ang isang mapagpakumbaba na Pedro? Siya raw, sabi nila, ang panginoon ng sanlibutan. Pero si Kristo, na sinasabi niya, na siya ang kumatawan, ay nagsasabing, ’Ang aking kaharian ay hindi sa mundong ito.’ Ang sinasakupan ba ng isang halili, ay mas malawak pa ba kaysa nakakataas sa kanya?” (D’Aubigne, book 6, chapter 3). € 0.00  
download download

Unmasking the Trinity god of Babylon

- Nader Mansour (WI)

The Bible says: It is one sole God,

only the Father, YAHWEH, which you

shall worship, the Father alone!

and one Master: Yahshua the Messiah,

the Son, which you shall give homage!

Not more! (Revelation 19:10) - no cookie

© DrMartinLuther.info by John Biermanski, Germany 2024  - DATENSCHUTZERKLÄRUNG - IMPRESSUM - old webside: www.sabbat.biz